Regulamin kart podarunkowych

I. Postanowienia ogólne


§ 1

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej Piórem Pisane, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

  • Regulamin - dokument określający warunki i zasady nabywania Kart Podarunkowych w sklepie internetowym oraz zasady ich realizacji
  • Wydawca - Firma FHU PIÓREM PISANE z siedzibą w Sosnowcu PL 41-219, Al. ks. Fr. Blachnickiego 3 NIP 2220656100
  • Karta Podarunkowa Piórem Pisane – bon towarowy w formie elektronicznej,  wydany na okaziciela, uprawniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w sklepie internetowym piorempisane.pl w zakresie limitu kwotowego ustalonego na Karcie Podarunkowej.
  • Klient/ Nabywca – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową, w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej. Nabycie następuje w celu jej wykorzystania osobiście lub przekazania innemu Użytkownikowi.
  • Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w sklepie piorempisane.pl
  • Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej piorempisane.pl
  • Koszyk - miejsce w sklepie internetowym, w którym gromadzone są towary wybrane przez Klienta spośród dostępnego asortymentu
  • Towary – wszystkie rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie piorempisane.pl


§ 2

1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu piorempisane.pl


II. Wydanie Karty Podarunkowej Piórem Pisane


§ 1

1.  Kartę Podarunkową można zakupić za pośrednictwem sklepu internetowego piorempisane.pl
2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest dodanie Karty o wybranym wariancie cenowym do koszyka.
3. Karta Podarunkowa uruchamiana jest z chwilą zrealizowania i opłacenia złożonego przez Klienta  zamówienia w Sklepie, zawierającego Kartę Podarunkową w koszyku.
4. Aktywacja następuje w momencie przesłania Karty Podarunkowej Nabywcy na maila wskazanego podczas składania zamówienia.
5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej mailowo, a następnie do realizacji jej w sklepie piorempisane.pl
6. Możliwe jest zakupienie dowolnej ilości Kart Podarunkowych, zgodnie z zamówieniem Klienta.
7. Wydawca na życzenie Nabywcy wystawia dokument niefiskalny, potwierdzający fakt nabycia i wartość nominalną zakupionej Karty Podarunkowej.

§ 2

1. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.
2. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona jest w PLN.
3. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.
4. Nabycie Karty Podarunkowej przez Nabywcę oznacza zawarcie umowy o korzystanie z karty podarunkowej, zawartej pomiędzy Wydawcą i Nabywcą.


III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Piórem Pisane


§ 1

1. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane w Sklepie internetowym piorempisane.pl
2. Karta Podarunkowa pokrywa zakup towaru wybranego i zgromadzonego w Koszyku, jak również koszt wysyłki towaru naliczany przy wyborze dostępnych opcji w Sklepie.
3. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej przez wpisanie numeru Karty Podarunkowej w odpowiednim polu na etapie podsumowania transakcji podczas zakupów.
4. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, do wyczerpania zgromadzonych na niej środków pieniężnych, wynikających z wartości zakupionej Karty, lub do upływu terminu jej ważności.
4. Opłata Kartą Podarunkową jest możliwa tylko do wysokości wartości posiadanej Karty.
5. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej korzystając z innych metod płatności dostępnych w Sklepie.
6. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie Podarunkowej może zostać wykorzystana przy dokonywaniu kolejnych zakupów pod warunkiem aktywności karty.
7. Zakupy realizowane za pomocą Karty Podarunkowej łączą się z dostępnymi w danej chwili rabatami Sklepu.


§ 2

1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej Piórem Pisane w przypadku:
a. braku środków na Karcie Podarunkowej
b. braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru
c. w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia dopłaty lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w §5 pkt 4
d. upływu ważności Karty Podarunkowej
e. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy.
2. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wyszczególnione w § 6 ust. 1


§ 3

1. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.
2. Użytkownik może sprawdzić aktualną wartość Karty Podarunkowej tylko z pomocą naszej infolinii tel. 510 319 325 lub mailowo kontaktując się pod adresem: sklep@piorempisane.pl ,  a także za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie piorempisane.pl
3. Karty Podarunkowej nie można doładować. Można dokupić kolejną o dowolnej wartości dostępną na naszej stronie.


IV. Zwrot towarów


§ 1

1. Towary nabyte w Sklepie Piórem Pisane z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa zawartych w naszym regulaminie sklepu.
2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów.


V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej


§ 1

1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub pod telefonem 510 319 325, w godzinach pracy infolinii.
2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


VI. Postanowienia końcowe


§ 1

1. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej drogą mailową oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy, najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo - na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych - otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu jednakże Każdy Nabywca/Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie poprzez udostępnienie na stronie internetowej sklepu wiadomości o zmianie zawierającej zmienioną treść regulaminu oraz indywidualnie poinformujemy zarejestrowanych użytkowników o zaistniałych jakichkolwiek zmianach.


§ 2

1. Administratorem danych osobowych Nabywców oraz Użytkowników przetwarzanych w związku z realizacją umowy o Kartę Podarunkową jest Wydawca.
2. Wydawca przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Nabywców i Użytkowników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z uprawnień, określonych w niniejszym Regulaminie. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z ww. uprawnień.

Odbierz rabat 5%

Zapisz się do newslettera Piórem Pisane i odbierz rabat 5% na pierwsze zamówienie w naszym sklepie.

 
 

Odbierz rabat 5%

Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 5% na pierwsze zamówienie w naszym sklepie.

Powered by